VSEBINA ARANŽMAJA
Organizator vašega potovanja je STC d.o.o. ki jamči za izvedbo objavljenega programa po vsebini aranžmaja. Organizator bo v celoti, in kot je opisano, uresničil aranžma, razen v izrednih okoliščinah (vojna, nemiri, stavke, teroristične akcije, sanitarne zapreke, naravne nezgode, intervencije pristojnih državnih oblasti ipd.).

PRIJAVE IN VPLAČILA

Potnik ob prijavi podpiše pogodbo o potovanju (prijavnico), ki je obenem tudi potrdilo o rezervaciji, z opombo: “Seznanjen sem s splošnimi pogoji poslovanja in programom potovanja ter oboje v celoti sprejemam.” Tako postane vse, kar je navedeno v teh pogojih in programu potovanja, pravna obveznost tako za potnika kot za organizatorja. V primeru prijave po telefonu ali internetu se šteje, da je potnik sprejel določila teh splošnih pogojev in program potovanja takrat, ko je telefonsko oz. po internetu naročil turistični aranžma. Bistveni pogoj za veljavnost prijave po telefonu oz. internetu je plačilo računa v skladu z navedeno valuto. Če ni v programu potovanja določeno drugače, plačate ob prijavi 30 % celotne vrednosti aranžmaja, preostalih 70 % cene aranžmaja pa najmanj 22 dni pred odhodom. Če je pričetek dogovorjenega potovanja od sklenitve pogodbe odmaknjen za manj kot 22 dni, zapade celotna vrednost aranžmaja ob sklenitvi pogodbe. Če potnik ali njegovo prijavno mesto ne plača aranžmaja v predvidenem roku, šteje, da je odstopil od pogodbe, organizator pa ima pravico obračunati odpovedne stroške v skladu s točko ODPOVED POTOVANJA.

CENE ARANŽMAJA
Cene vseh aranžmajev so določene s programom potovanja oz. letovanja ter veljajo od dneva objave programa. Če je prišlo do sprememb v tečaju valut, na podlagi katerih je izračunan aranžma, do povečanja stroškov prevoza, vključno s stroški goriva, ali do zvišanja pristojbin za nekatere storitve (na letališčih, v pristaniščih ipd.), ki vplivajo na ceno potovanja, ima organizator pravico do zvišanja cene. O morebitnem zvišanju cene organizator potnika obvesti najpozneje 20 dni pred odhodom. Če podražitev preseže 10 %, ima potnik pravico razdreti pogodbo in pravico do povračila vplačanega zneska, vendar brez pravice do nadomestila škode in morebitnih stroškov vize, zavarovanja, cepljenja in podobnih stroškov. Morebitni popusti in ugodnosti se med seboj izključujejo ter se ne seštevajo. Če je predvidenih več popustov, si lahko potnik izbere tisti popust, ki mu najbolj ustreza. Organizator lahko v programu določi ali dopušča možnost, da potnik plača storitve, ki bodo opravljene v tujini, na kraju samem (npr. fakultativni izleti). V tem primeru organizator ne nastopa ne kot organizator ne kot posrednik, ampak samo kot informator. Zato potnik uveljavlja vse reklamacijske zahtevke na kraju samem (v tujini). V skladu s sklepom Združenja turističnih agencij Slovenije se pri prodaji turističnih aranžmajev lahko zaračunavajo stroški prijave.

SPREMEMBA PROGRAMA
Organizator programa ima pravico do spremembe programa, če nastanejo izredne okoliščine, ki jih ni bilo mogoče predvideti, se jim izogniti ali jih preprečiti (glejte točko VSEBINA ARANŽMAJA). Organizator lahko zamenja po pogodbi dogovorjeno nastanitev, kar se lahko zgodi šele na kraju samem, vendar le z nastanitvijo v objektu iste ali višje kategorije ter na lastne stroške. Letalski prevoznik si pridržuje pravico do spremembe letalskega voznega reda, kar se lahko zgodi tudi tik pred odhodom, vendar mora biti potnik o tem pravočasno obveščen. Iz različnih razlogov, kot so stavke, slabe vremenske razmere, nujna vzdrževalna dela, popravila in obremenitve zračnega prostora, lahko pride do zamud, na katere organizator ne more vplivati. Za dodatne stroške ali neizkoriščeno storitev ter drugo škodo, ki nastane zaradi zamude, je v skladu s predpisi odgovoren prevoznik. Pri krožnih potovanjih oziroma turah mora potnik upoštevati, da so nekateri muzeji, cerkve, arheološka najdišča ipd. zaprti prav tisti dan, ko je v programu predviden njihov ogled, zato si organizator pridržuje pravico do spremembe vrstnega reda posameznih ogledov oz. do ustreznih nadomestnih ogledov.

TRAJANJE POTOVANJA IN REZERVIRANA OSKRBA

Prvi in zadnji dan potovanja sta namenjena prihodu v letoviški kraj in odhodu iz letoviškega kraja, s tem povezanimi prevozi in nastanitvijo. Ura odhoda je lahko tudi popoldanska oziroma večerna, ura vrnitve pa tudi jutranja. V vsakem primeru se dan odhoda in dan vrnitve štejeta kot dneva potovanja.

Hotelir pri prihodih v poznih večernih urah ni dolžan potniku postreči večerjo, enako velja za zajtrk pri odhodih v zgodnjih jutranjih urah. Rezervirana oskrba velja samo med vašim bivanjem na destinaciji, in sicer od trenutka, ko se prijavite na recepciji, do trenutka, ko se odjavite.

ORGANIZATORJEVA PRAVICA DO ODPOVEDI
Organizator programa lahko delno ali popolnoma odpove program, če pred ali med njegovo izvedbo nastopijo izredne okoliščine, ki se jim ni bilo mogoče izogniti ali jih preprečiti in bi za organizatorja predstavljale upravičen razlog, da programa ne objavi ali zanj sprejema rezervacije, če bi obstajale med objavo in prodajo aranžmaja. Organizator lahko odpove aranžma ali del aranžmaja, ki se plača dodatno (npr. prevoz do letališča Ljubljana), tudi če se ne prijavi minimalno število potnikov, predvideno za posamezno vrsto aranžmajev oz. prevozov.

Organizator je dolžan kupce o tem obvestiti najpozneje 7 dni pred začetkom izvedbe aranžmaja. V teh primerih organizator ne prevzema nobene obveznosti za nadomestilo škode kupcem, ampak kupcem vrne celoten vplačani znesek oziroma znesek, ki ustreza delu neizkoriščenih storitev.

ODPOVED POTOVANJA
Če želi potnik odpovedati potovanje, mora to storiti pisno. Datum prejetja pisne odpovedi je podlaga za obračun stroškov odpovedi, in sicer:
– za odpoved do 30 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 10 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 29 do 22 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 30 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 21 do 15 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 50 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 14 do 8 dni pred začetkom potovanja organizator obdrži 80 % celotne vrednosti aranžmaja,
– za odpoved od 7 dni do 1 dan pred začetkom potovanja organizator obdrži 100 % celotne vrednosti aranžmaja,
– če se potnik ne pojavi ali odpove aranžma na dan začetka potovanja ali celo po njegovem začetku, ga organizator bremeni za celotno vrednost aranžmaja, ki je lahko povečana do višine dejanskih stroškov.

Če bi moral potnik zaradi hujše akutne bolezni, smrti ali hujše poškodbe njega samega ali ožjih sorodnikov (starši, otroci, zakonec) ali zaradi vpoklica na vojaške vaje potovanje, do česar bi prišlo po sklenitvi pogodbe, odpovedati, kar bi imelo posledice iz prejšnjega odstavka, omogočamo sklenitev zavarovanja, tako da se ob prijavi plača zavarovalna premija (riziko odpovedi) v višini 2,90 % cene aranžmaja. V tem primeru potnika v celoti vežejo Splošni pogoji za zavarovanje odpovedi turističnih potovanj zavarovalnice, ki so sestavni del pogodbe o potovanju, za primer odpovedi katerega se sklepa zavarovanje.

Če se potnik ne more udeležiti potovanja, lahko, če se sprememba lahko uredi, spremeni (prenese) svojo rezervacijo na drugega potnika, ki izpolnjuje zahteve, predvidene za neko potovanje, vendar mora o tem obvestiti organizatorja oziroma prodajno mesto najpozneje v 8 dneh pred začetkom potovanja. Vse dodatne stroške, ki bi pri tem nastali, nosi potnik.
Za vsako spremembo rezervacije, če je sploh še mogoča, organizator bremeni potnika z 20,00 € po potniku na pogodbi o potovanju. Vsaka sprememba termina potovanja v enem mesecu do odhoda se ne šteje več kot sprememba, ampak kot odjava, za katero velja zgornja tabela odpovednih stroškov.

OBVEZNOSTI ORGANIZATORJA

Organizator mora skrbeti za dobro izvedbo storitev in izbiro poslovnih partnerjev ter zastopati pravice in interese potnikov v skladu z dobrimi navadami v turizmu. Potniku je dolžan omogočiti vse v programu aranžmaja navedene storitve in je odgovoren za morebiti neizvedene ali le delno izvedene storitve. Organizator izključuje vsako odgovornost v primeru spremembe ali neizvedbe storitev, nastale zaradi višje sile (glejte točko VSEBINA ARANŽMAJA) ali zamud prevoznih sredstev, za katere je v skladu z veljavnimi predpisi odgovoren prevoznik.

POTNIKOVE OBVEZNOSTI

Potnik je dolžan poskrbeti, da on osebno ter njegovi dokumenti in prtljaga ustrezajo pogojem, predvidenim z obmejnimi, carinskimi, zdravstvenimi in drugimi predpisi matične države in tudi tiste, v katero potuje. Če na potovanju izgubi dokumente ali so mu ukradeni, so pa nujno potrebni za nadaljevanje potovanja ali vrnitev v domovino, si mora na lastne stroške priskrbeti nove. Če je potniku zaradi kršitve katerega od naštetih pogojev prepovedano nadaljevanje potovanja, nosi vse posledice in stroške, ki nastanejo pri tem. Spoštovati mora tudi hišni red v gostinskih in hotelskih objektih (pri veliko hotelih srednje in visoke kategorije je za vstop v restavracijo predpisana ustrezna garderoba, npr. dolge hlače) ter dobronamerno sodelovati s predstavnikom organizatorja in izvajalcem storitev.

Če potnik ne bi upošteval svojih obveznosti, odgovarja organizatorju za povzročeno škodo, organizator pa odklanja vsako odgovornost za škodo, ki bi jo potnik lahko utrpel v takem primeru. Če potniku ureja vizum organizator, le-ta ne jamči za uspešnost ali pravočasnost pridobitve vizuma in ne vrača stroškov pridobitve vizumov.

Potnik je dolžan organizatorju ob prijavi posredovati svoje natančne osebne podatke, ki se bodo uporabljali v skladu z zakonom. Na podlagi teh podatkov bo organizator izvršil rezervacijo in najpozneje 5 dni pred odhodom naročnika obvestil o točni uri odhoda in ostalih potrebnih podatkih o potovanju. Če potnik obvestila ne prejme, se to ne obravnava kot višja sila na strani potnika; stroške, ki bi zaradi tega nastali, zato nosi izključno potnik sam.

Če želi potnik na potovanju uveljavljati popust oziroma brezplačen vstop v muzeje, samostane, galerije ipd., si je dolžan morebitno potrebno potrdilo, največkrat od ambasade namembne države, urediti sam in na lastne stroške.

PRTLJAGA
Po določilih posameznih letalskih prevoznikov ima potnik pravico do brezplačnega prevoza določene teže prtljage, za vsak presežen kilogram dovoljene teže prtljage pa mora potnik na kraju samem doplačati. Otroci do 2 let nimajo pravice do brezplačnega prevoza prtljage. Prevoz živali in posebne prtljage, kot so kolo, srf, oprema za golf itn., se plača dodatno, ponavadi ob odhodu neposredno na letališču oz. na kraju samem. Prevoz živali in te prtljage je treba najaviti že ob prijavi, prevoznik pa si zaradi omejitve zmogljivosti vseeno pridržuje pravico do zavrnitve prevoza živali oz. te prtljage. Vse stroške oziroma škodo, ki bi zato nastala, nosi potnik sam. Ob prijavi je treba najaviti tudi prevoz vseh predmetov, katerih prevoz v ročni prtljagi je sicer prepovedan, razen če jih potnik potrebuje zaradi nujnih zdravstvenih razlogov, npr. insulinske injekcije.

Organizator ne prevzema nobene odgovornosti za izgubljeno ali poškodovano prtljago. Prijave izgubljene ali poškodovane prtljage potnik sam naslovi na prevoznika ali hotel. Pri letalskem prevozu je za prtljago odgovorna izključno letalska družba na podlagi predpisov, ki veljajo v mednarodnem letalskem potniškem prometu. V primeru izgube prtljage potnik izpolni obrazec PIR letalske družbe, ki je opravila prevoz, ter izpolnjenega preda predstavniku letalske družbe, en izvod pa obdrži zase. Na podlagi obrazca mu letalska družba izplača odškodnino po predpisih, ki veljajo v mednarodnem potniškem prometu.

Organizator prav tako ne odgovarja za krajo ali poškodovanje prtljage ali drugih osebnih stvari, dragocenosti in dokumentov iz nastanitvenih objektov (priporočamo najetje sefa) ter prevoznih sredstev (letal, avtobusov, ladij).

SOBE

Če potnik pri rezervaciji ni doplačal sobe s posebnimi značilnostmi (pogled na morje, balkon, udobje, lega – orientacija, določeno nadstropje …), bo nastanjen v eni od sob, ki so uradno registrirane za izdajanje gostom v nekem hotelu.
Razdelitev sob je v pristojnosti hotelirjev. Organizator potovanja na to ne more vplivati, potnikove želje lahko posreduje naprej, ne more pa zagotoviti, da bodo tudi izpolnjene. Pri nastanitvi v enoposteljni sobi mora potnik upoštevati, da običajno ne ustreza standardu dvoposteljne sobe, da je majhna in ima slabšo lego.

Pri nastanitvi treh oseb v isti sobi ali studiu mora potnik upoštevati, da gre največkrat za dvoposteljno sobo oz. dvoposteljni studio s pomožnim ležiščem, zato nastanitev tretje osebe običajno ne ustreza standardu nastanitve ostalih dveh oseb. Običajno gre za kavč ali zložljivo posteljo, ki po velikosti in udobju ni enaka navadni postelji. Potnik naj tudi upošteva, da zložljiva postelja omeji gibanje v sobi.

Po mednarodnih običajih in pogodbah s hotelirji poteka izmenjava sob med 12. in 15. uro, zato je treba ne glede na uro poleta sobo zapustiti do 12. ure oz. se lahko vanjo vselimo šele ob 15. uri. Nekateri hoteli glede na zasedenost včasih ponujajo možnost podaljšanega bivanja, za katerega pa se potnik dogovori sam in ga sam tudi plača na kraju samem. V številnih nastanitvenih objektih ponujajo ob prihodu oz. odhodu možnost, da prtljago odložite v poseben prostor ali na označeno zbirališče, vendar vedno na lastno odgovornost.

Gostje, ki se prijavijo na “last minute” in razne druge akcije, se morajo zavedati, da bodo sicer dobili sobe v skladu z opisi v konkretni akciji, vendar bodo po navadi to najslabše sobe v hotelu. Hotelir ima namreč vedno nekaj gostov, ki so aranžma plačali po kataloški ceni, in razumljivo je, da bo njim dal prednost.

ZDRAVSTVENI PREDPISI IN VARSTVO

Po predpisih Svetovne zdravstvene organizacije se je za potovanje v nekatere države potnik dolžan cepiti in si priskrbeti ustrezen dokument. Cepljenje je tudi obvezno, če je tovrsten predpis sprejet po sklenitvi pogodbe o potovanju; to ni opravičljiv razlog za prekinitev pogodbe, razen če bi obstajale kontraindikacije za potnikovo zdravje. V tem primeru je potnik dolžan predložiti zdravniško potrdilo. Potnik ima pravico do zdravstvenega varstva in zdravstvenih storitev v domovini in tujini v obsegu in tako, kot je določeno s predpisi pristojne zdravstvene ustanove, ter se je dolžan z njimi seznaniti pred začetkom potovanja.

REKLAMACIJE OZIROMA PRITOŽBE

Majhnih pomanjkljivosti se ne upošteva. Če so storitve, navedene v programu, po mnenju, ki je neodvisno od osebnih lastnosti posameznega potnika, njegove starosti, spola, posebne občutljivosti ali posebne neobčutljivosti, opravljene slabo, lahko potnik poda pritožbo oziroma reklamacijo.

Pritožbeni postopek:
1. Takoj na kraju samem potnik reklamira neustrezno storitev pri predstavniku organizatorja, če je le-ta odsoten, pa ponudniku storitve. Potnik mora pri odpravljanju vzroka pritožbe sodelovati s predstavnikom z dobrim namenom. Če potnik ne sprejme ponujene rešitve reklamacije, ki ustreza vplačanim storitvam po programu, organizator ne bo upošteval poznejše reklamacije in potnikom ne bo odgovarjal na pisno pritožbo.
2. Če objektivne pritožbe ni mogoče rešiti z našim predstavnikom na kraju samem, je potnik dolžan takoj poklicati dežurno številko organizatorja in zahtevati pisno potrdilo o pomanjkljivostih.
3. Najpozneje v 2 mesecih po vrnitvi s potovanja mora potnik predati pisno pritožbo ter priložiti ustrezno pisno potrdilo s podpisom predstavnika in morebitne račune zaradi dodatnih stroškov. Pritožba mora biti podpisana, vloži pa jo lahko le vsak potnik sam v svojem imenu ali pa za to pisno pooblasti tretjo osebo. Pooblastilo mora biti priloženo pritožbi. Organizator bo vsebinsko obravnaval samo pritožbe z vsemi zahtevanimi priloženimi dokumenti, vložene v zakonsko določenem roku.
4. Organizator je dolžan izdati pisni odgovor k navedeni pritožbi v 8 dneh po njenem sprejemu oziroma v roku, potrebnem za pridobitev informacij o vzroku pritožbe pri ponudniku storitve.
5. Dokler organizator ne da pisnega odgovora, se potnik odreče posredovanju katere koli druge osebe, sodnih ustanov ali dajanja informacij javnim glasilom.

Organizator bo reševal samo pritožbe, kjer vzroka ni bilo mogoče odpraviti v kraju oddiha. Če bi bila glede na vsebino reklamacija lahko rešena na kraju samem, potnik pa ni grajal napake na kraju samem in o nepravilnosti ni obvestil navedenih oseb, se šteje, da se je potnik strinjal s pomanjkljivo opravljeno storitvijo in je s tem izgubil pravico do vlaganja poznejših reklamacij z zahtevo po znižanju cene storitve oziroma plačilu odškodnine. Največja odškodnina zaradi pritožbe lahko doseže znesek realne vrednosti reklamiranega dela aranžmaja, ne pa tudi dela aranžmaja – storitev, ki jih je potnik že dobil in je bil z njimi zadovoljen. S tem se prekine pravica kupca do nadomestila idealne škode. Pri aranžmajih “last minute” in aranžmajih po znižani akcijski ceni gre za skromnejše nastanitve, vendar ugodnejše in predvsem primerne za potnike, ki se jim kakovost bivanja ne zdi najpomembnejša. Potnik, ki se odloči za tak aranžma, je v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja opozorjen na manjšo kakovost aranžmaja pred sklenitvijo pogodbe, zato nima pravice do uveljavljanja zahtevkov za znižanje cene, ki bi izvirali iz naslova kakovosti nastanitvenega objekta.

SODNA PRISTOJNOST
Če kupec ni zadovoljen z odločitvijo organizatorja, ima pravico poiskati zaščito na sodišču. V tem primeru je pristojno sodišče v kraju sedeža odgovornega organizatorja.

Odgovorni organizator:
STC d.o.o., Podpeč 16, 6275 Črni Kal, 1.1.2018

www.vamostamos.si – spletna prodaja